Warunki Użytkowania Aplikacji Exact People

Zwane dalej „Warunkami

Obowiązują od 15 kwietnia 2021 r.

 

1.    WSTĘP

2.    DEFINICJE

3.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

4.    REJESTRACJA

5.    USŁUGI

6.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.    ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

8.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

1.    WSTĘP

1.       Aplikacja oraz wszystkie dostępne przez nią usługi świadczone są przez EXACT SYSTEMS sp. z o.o., ul. Ferdynanda Focha 53/5, 42-200 Częstochowa (KRS: 0000729296).

2.       Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług oferowanych w ramach Aplikacji jest zobowiązany do zapoznania się z jej Warunkami oraz do przestrzegania jej postanowień.

2.    DEFINICJE

1.       Aplikacja” – aplikacja mobilna Exact People, za pomocą której Usługodawca oferuje Użytkownikom Usługi opisane w pkt 5.

2.       „E-umowa” - elektroniczna umowa zawierana za pomocą Aplikacji między Partnerem a Użytkownikiem na świadczenie zlecenia; 

3.       Usługa” — obejmuje dostępne dla Użytkownika w Aplikacji usługi wskazane w pkt 5 pkt ust. 2;

4.       Usługodawca” — EXACT SYSTEMS sp. z o.o., ul. Ferdynanda Focha 53/5, 42-200 Częstochowa (KRS: 0000729296, NIP: 5272849887),

5.       Użytkownik” – każda osoba korzystająca z Aplikacji.

6.       Partnerzy” - podmioty wchodzące w skład Grupy Exact Systems (aktualna lista spółek znajduje się pod linkiem https://exactsystems.pl/grupa-kapitalowa)oraz wszystkie spółki i inne podmioty zależne od Usługodawcy oraz podmioty kapitałowo lub osobowo powiązane z Usługodawcą, jak również podmioty zależne lub kapitałowo lub osobowo powiązane z pozostałymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Exact Systems; tym pojęciem objęte są również podmioty przyszłe, które dopiero powstaną lub zostaną przejęte, lub zostaną wyodrębnione, lub które staną się kapitałowo lub osobowo powiązane z Usługodawcą lub innymi spółkami z Grupy Exact Systems.

7.       Polityka prywatności” – polityka prywatności dostępna pod adresem https://exactsystems.pl/gdpr-file/EP-polityka_prywatnosci.htm

8.       Warunki Użytkowania Aplikacji Exact People zwane dalej „Warunkami” – dokument reguluje zasady dotyczące świadczonych w Aplikacji usług, sposób rejestracji, zakończenia użytkowania Aplikacji, reklamacje, ochronę danych osobowych, odpowiedzialność Usługodawcy i Użytkowników oraz postanowienia dotyczące właściwego posługiwania się Aplikacją.

3.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.          Użytkownik zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z treścią Warunków oraz z Polityką prywatności obowiązującą w Aplikacji.  

2.          Aplikacja prowadzona jest przez Usługodawcę, z którym Użytkownik może skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, tj. wysyłając wiadomość email na adres pomoc@exactpeople.com.

3.          Aplikacja dostępna jest do pobrania w sklepie internetowym: App Store (dla systemu iOS) oraz Google Play (dla systemu Android) i Huawei AppGallery (dla systemu Adnroid).

4.          Aplikacja dostępna jest dla wszystkich osób korzystających z urządzeń mobilnych, które mają dostęp do Internetu oraz posiadają następujący system operacyjny:

a.        dla wersji Aplikacji pobranej ze sklepu App Store - iOS w wersji 11.0 (lub nowszej),

b.        dla wersji Aplikacji pobranej ze sklepu Google Play - Android w wersji 5.0. (lub nowszej).

5.          Pełne korzystanie z Aplikacji wiąże się z koniecznością posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji.

6.          Koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z Aplikacji obciążają Użytkownika, w szczególności koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych.

7.          Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych określonych w Warunkach.

8.          Korzystanie z Aplikacji może wiązać się z typowym ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci Internet, dlatego też Usługodawca zaleca przedsięwzięcie przez Użytkowników odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania. W szczególności zalecane jest korzystanie przez Użytkowników z programów antywirusowych rekomendowanych dla danego typu oprogramowania.

9.          Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje lub uzasadnione interesy Usługodawcy, Partnerów oraz innych Użytkowników oraz osób trzecich.

10.      Każdy Użytkownik w ramach Aplikacji może posiadać wyłącznie jedno konto.

11.      Usługodawca nie wyraża zgody na przenoszenie przez Użytkownika praw związanych z korzystaniem z Aplikacji na podmioty trzecie.

12.      Usługodawca nie wyraża zgody na udostępnianie dostępnego w ramach Aplikacji konta Użytkownika przez tego Użytkownika podmiotom trzecim.

13.      Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz do poszanowania dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej Usługodawcy, pracowników i współpracowników Usługodawcy, Partnerów, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik nie może zamieszczać w Aplikacji materiałów lub treści, które będą naruszać prawo, dobra osobiste lub majątkowe wyżej wymienionych osób lub prawa na dobrach niematerialnych wyżej wymienionych osób.

14.      Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem i do powstrzymywania się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji. Za taką działalność zostanie uznane w szczególności:

a.        umieszczanie lub rozpowszechnianie treści zawierających jakiekolwiek wirusy, złośliwe oprogramowanie, robaki, konie trojańskie, szkodliwy kod, bądź inne środki, które mogą uszkodzić Aplikację;

b.        zautomatyzowane korzystanie z Aplikacji, które może prowadzić np. do nadmiernego obciążenia Aplikacji;

c.         próby uzyskania dostępu do tych elementów Aplikacji, które nie są publicznie udostępniane;

d.        uniemożliwienie lub utrudnienie korzystania z Aplikacji Usługodawcy, Partnerom lub innym Użytkownikom;

e.        zamieszczanie treści, na których zamieszczenie nie wyraził wyraźnie zgody Usługodawca, w szczególności reklam i materiałów promocyjnych Użytkowników lub innych podmiotów.

15.      Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji. W sytuacji stwierdzenia błędów w jej funkcjonowaniu lub problemów technicznych w korzystaniu z Aplikacji, Użytkownik może o tym fakcie poinformować Usługodawcę przesyłając informację na adres email: pomoc@exactpeople.com. Usługodawca podejmie działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji.

16.      Usługodawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wyłączenia dostępu do Aplikacji w celu jej sprawdzenia, konserwacji, aktualizacji lub naprawy. O wyłączeniu dostępu do Aplikacji Usługodawca poinformuje poprzez odpowiedni komunikat w Aplikacji, chyba że z przyczyn technicznych nie będzie możliwości dodania takiej informacji. Użytkownikom nie będą przysługiwać żadne roszczenia odszkodowawcze związane z tym, że Aplikacja będzie czasowo niedostępna.

17.      Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania i edytowania treści zamieszczanych przez Użytkowników, oraz możliwość usunięcia profilu Użytkownika, które naruszają Warunki. W przypadku zastrzeżeń co do usunięcia lub edycji treści Użytkownik może skontaktować się z za pośrednictwem wiadomości  e-email przesyłając ją na adres: pomoc@exactpeople.com.

18.      Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania za pośrednictwem Aplikacji informacji marketingowych dotyczących działalności Usługodawcy lub Partnerów, po zaakceptowaniu przez Użytkownika odpowiednich zgód w aplikacji.

19.      Wysyłanie przez Użytkownika niechcianych lub zawierających groźby wiadomości do innych Użytkowników, Usługodawcy, Partnerów, jego pracowników lub współpracowników jest niedopuszczalne. Aby zgłosić spam lub fałszywe wiadomości należy skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem adres email: pomoc@exactpeople.com.

20.      Autorskie prawa majątkowe do layoutu Aplikacji, logotypów, grafik i treści zamieszczonych w Aplikacji przez Usługodawcę lub podmioty działające na jego zlecenie lub za jego zgodą, a także do układu i kompozycji tych elementów przysługują Usługodawcy lub Partnerom.

21.      Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania, tłumaczenia, przystosowywania lub modyfikowania jakichkolwiek utworów lub ich fragmentów, umieszczonych w Aplikacji przez Usługodawcę lub osoby działające na jego zlecenie lub za jego zgodą.

22.      Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich przysługujących Usługodawcy, Partnerom lub innym podmiotom, o których mowa w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

23.      Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji przekazywanych mu przez Usługodawcę w ramach Aplikacji, za wyjątkiem tych informacji, które:

a.        zostały udostępnione do powszechnej wiadomości przez Usługodawcę lub osobę działająca za jego wyraźną zgodą,

b.        zostały udostępnione po wcześniejszym uzyskaniu wyraźnej pisemnej lub elektronicznej zgody wyrażonej przez Usługodawcę.

4.    REJESTRACJA

1.       Użytkownik zostaje uprawniony do korzystania z Aplikacji z chwilą prawidłowego zarejestrowania Użytkownika w Aplikacji, polegającego na założeniu indywidualnego konta Użytkownika i akceptacji Warunków Użytkowania.

2.       Do dokonania rejestracji, o której mowa w pkt. 4.1. Warunków, konieczne jest wypełnienie i przesłanie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, w którym zobowiązany jest podać następujące dane: adres email (który jest loginem do Aplikacji) i hasło.

3.       W trakcie dokonywania rejestracji, o której mowa w pkt. 4.1. Warunków, konieczne jest także ustalenie przez Użytkownika hasła do konta, które musi składać się z co najmniej 8 znaków, w tym 1 cyfry i 1 wielkiej litery. Zmiana hasła może zostać dokonana w późniejszym czasie z wykorzystaniem funkcji Profilu.

4.       Wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny Użytkownik potwierdza, że:

a.        podane w formularzu rejestracyjnym dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;

b.        posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

5.       Po wysłaniu formularza rejestracyjnego, na podany podczas rejestracji adres email Użytkownik otrzyma email aktywacyjny w celu potwierdzenia założenia konta w ramach Aplikacji. Jeżeli Użytkownik w okresie 7 dni od przesłania wiadomości email nie dokona potwierdzenia założenia konta, nie będzie miał do niego dostępu i nie będzie mógł korzystać z Aplikacji, a utworzone konto zostanie usunięte w ciągu kolejnych 7 dni. Jeżeli Użytkownik w ciągu 24 godzin od wysłania formularza rejestracyjnego nie otrzyma emaila aktywacyjnego, powinien skontaktować się z Usługodawcą za pomocą email: pomoc@exactpeople.com.

6.       Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do swojego konta w Aplikacji i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek takiego ujawnienia.

7.       Usługodawca może odmówić rejestracji Użytkownika w Aplikacji, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Aplikacji lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. Usługodawca może odmówić rejestracji również w sytuacji, gdy poweźmie uzasadnioną informację, że dane podane przez Użytkownika przy rejestracji nie są prawdziwe.

5.    USŁUGI

1.          Z Aplikacji mogą korzystać zarejestrowani Użytkownicy.

2.          Aplikacja oferuje usługi polegające na:

a.       możliwość zawarcie E-umowy, której zawarcie odbywa się w sposób wskazany w instrukcji do zawierania umowy zlecenia i instrukcji dodawania załączników do umowy zlecenia zawartych w Aplikacji,

b.       Usługę Ofert Zatrudnienia dostępnej dla Użytkowników zatrudnionych przez Partnera lub którzy zawarli E-umowę i Użytkowników, którzy nie zawarli E-umowy lub nie są zatrudnieni przez Usługodawcę lub Partnera, po zaakceptowaniu Regulaminu Usługi Ofert Zatrudnienia,

Przesyłanie informacji marketingowych oraz handlowych dotyczących Usługodawcy i jego Partnerów, po wyrażeniu odpowiedniej zgody przy rejestracji konta Użytkownika.

3.          Aplikacja oferuje funkcjonalności, które służą realizacji usług wskazanych w ust. 2:

a.          formularz rejestracyjny, zawierający dane konieczne do rejestracji w Aplikacji;

b.          profil Użytkownika, zawierający możliwość uzupełnienia danych dotyczących Użytkownika (imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, miasto, znane języki, odbyte kursy i szkolenia, publikację wizerunku);

c.          kalendarz; zawierający możliwość oznaczenia dostępności Użytkownika, harmonogram,

d.          portfel, który umożliwia sprawdzenie należnego Użytkownikowi (który podpisał umowę zlecenia z Exact Systems) wynagrodzenia naliczonego za ostatni zakończony miesiąc kalendarzowy, oraz symulacji potencjonalnego wynagrodzenia za miesiąc bieżący; 

e.          rejestr godzin, który umożliwia kontrole ilości godzin wykonywania zlecenia w ostatnim zakończonym miesiącu na rzecz Usługodawcy w związku z zawartą przez Użytkownika umową zlecenia.  

4.          Usługa Ofert Zatrudnienia i jej zasady zawarte są w Regulaminie Usługi Ofert Zatrudnienia. 

5.          Usługi dostępne w Aplikacji świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie, co oznacza, że Usługodawca ma obowiązek uzyskać zgodę Użytkownika na każdą wprowadzaną odpłatność w ramach Aplikacji.

6.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.       Użytkownik chcąc zgłosić reklamację, powinien skontaktować się z Usługodawcą poprzez wysłanie wiadomości email na adres: pomoc@exactpeople.com.

2.       Reklamację można składać jedynie w sprawach dotyczących Aplikacji.

3.       Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a.       imię i nazwisko,

b.       adres poczty elektronicznej podany w Aplikacji,

c.       przedmiot reklamacji,

d.       okoliczności uzasadniające reklamację.

4.       Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.

5.       Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

6.       Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej bądź z wykorzystaniem narzędzi do kontaktu dostępnych w Aplikacji.

7.       Użytkownik składając reklamację co do jakości świadczonych Usług, zobowiązany jest do czynienia tego z zachowaniem dobrych obyczajów i poszanowaniem dóbr osobistych Usługodawcy i innych osób.

8.       Użytkownicy chcąc skorzystać skutecznie z prawa do złożenia reklamacji muszą to uczynić niezwłocznie po ujawnieniu niezgodności z Warunkami.

7.    ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

1.       Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Aplikacji w każdej chwili, bez podania przyczyn. W celu usunięcia konta Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą za pomocą narzędzi do kontaktu dostępnych w Aplikacji lub przesyłając wiadomość na adres email pomoc@exactpeople.com podając swoje imię i nazwisko, za pośrednictwem adresu email podanego przy rejestracji do Aplikacji.

2.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Aplikacji. Usługodawca powiadomi o tym fakcie Użytkowników na 14 dni przed planowanym wyłączeniem.

3.       Usługodawcy przysługuje prawo do natychmiastowego usunięcia konta Użytkownika, w razie naruszania Warunków przez Użytkownika, przy czym w takim przypadku Usługodawca obciąży Użytkownika wszelkimi szkodami powstałymi na skutek działań lub zaniechań Użytkownika.

4.       Za uzasadniające usunięcie konta Użytkownika w trybie pkt. 7.3 Warunków będzie uznane w szczególności:

a.    uzyskanie przez Usługodawcę uzasadnionych informacji, że Użytkownik w ramach rejestracji lub w związku z korzystaniem z Aplikacji dodawał treści nieprawdziwe, sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,

b.    wykorzystywanie przez Użytkownika Aplikacji niezgodnie z jej przeznaczeniem,

c.    usunięcie przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, który był użyty do rejestracji i nie zaktualizowanie informacji o nowym adresie poczty elektronicznej.

5.       Przed skorzystaniem z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 7.3 Warunków, Usługodawca może wezwać Użytkownika, do zaprzestania wykonywania wymienionych tam działań lub do usunięcia skutków naruszeń wyznaczając mu termin nie krótszy niż 12 godziny, pod rygorem skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 7.3.

6.       Zastrzeżenia co do usunięcia konta Użytkownika w trybie pkt. 7.3. Warunków Użytkownik może zgłosić kontaktując się z Usługodawcą poprzez przesłanie wiadomości email na adres pomoc@exactpeople.pl

7.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Aplikacji na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta przez Usługodawcę, wynikającym z naruszenia Warunków.

8.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a.       przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Aplikacji oraz nienależyte wykonywanie Usług spowodowane siłą wyższą lub innymi czynnikami niezależnymi od Usługodawcy,

b.       następstwa wykorzystania danych i konta Użytkownika przez osoby trzecie, w przypadku gdy uzyskały one dostęp do danych lub konta w następstwie działań lub zaniechań Użytkownika,

c.       szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika postanowień Warunków;

d.       realizację umów przez Partnerów,

e.       autentyczność materiałów zamieszczanych przez Użytkowników i Partnerów,

f.        utracone przez Użytkowników korzyści,

g.       skutki nieprawidłowego wykorzystania świadczonej Usługi przez Użytkownika,

h.       skutki naruszenia przez Użytkownika Warunków.

2.       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane do Aplikacji w ramach korzystania z Aplikacji przez Użytkownika. W przypadku zauważenia przez Użytkownika w Aplikacji treści, które naruszają Warunki, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę, a ten niezwłocznie podejmie kroki mające na celu ustalenia, czy faktycznie treści naruszają Warunki.

9.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.       Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.

Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności https://exactsystems.pl/gdpr-file/EP-polityka_prywatnosci.htm.

2.       W przypadku uzyskania dostępu do danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest do ich niekopiowania, nieudostępniania, niemodyfikowania oraz nierozpowszechnienia, chyba że uzyska ku temu wyraźną podstawę prawną.

3.       W przypadku uzyskania dostępu do danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest do przeciwdziałania sytuacjom, które mogłyby doprowadzić do ujawnienia danych osobowych podmiotom do tego nieuprawnionym oraz do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy.

10.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Warunki w aktualnym brzmieniu wchodzą w życie z dniem 15 kwietnia 2021 r.

2.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków, w szczególności w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

a.    zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b.    powstanie zobowiązania wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,

c.    zmiany w Aplikacji wynikających ze względów bezpieczeństwa,

d.    wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Aplikacji, w tym związanych z postępem technicznym, technologicznym, zmianami organizacyjnymi Usługodawcy lub zmianami w infrastrukturze wykorzystywanej na potrzeby Aplikacji,

e.    dodanie nowych usług lub funkcjonalności.

3.       O treści zmian Warunków Użytkownik zostanie poinformowany e-mailowo lub przez umieszczenie przez Usługodawcę stosownej informacji w Aplikacji.

4.       Dalsze korzystanie z Aplikacji po upływie 7 dni od udostępnieniu informacji o zmianie Warunków będzie traktowane jako wyrażenie zgody na nowe, zmienione brzmienie Warunków. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na dokonaną zmianę, powinien zgłosić ten fakt Usługodawcy, który na jego prośbę usunie konto, w tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem adresu email: pomoc@exactpeople.com podając swoje imię i nazwisko oraz  adres e-mail podany w Aplikacji.

5.       W przypadku planowanego zamknięcia Aplikacji zostaną o tym poinformowani poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Aplikacji.

6.       Wszelkie spory będą rozstrzygane wedle prawa polskiego.

7.       W przypadku sporów i właściwy jest sąd powszechny wedle siedziby Usługodawcy.

8.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszymi Warunkami zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.